DIANE TSA SETSWANA PDF

Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa Mangana sika loo-phage. Bana ba motho ba bonwa ka setshwano.

Author:Malashakar Zulkira
Country:Niger
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):2 February 2005
Pages:60
PDF File Size:10.9 Mb
ePub File Size:18.32 Mb
ISBN:119-9-69506-906-2
Downloads:54194
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FelkreeDizil Mamina e a re go fela a ye nkong e le nngwe — Kgang ya moruthuta e a tle e fele ka bonolo, e tlhofofaditswe. Setshwarwa ke ntswa-pedi ga se thata — Tiro e nna motlhofo fa e tshwaraganetswe.

Sa mosima se jewa ka yo o thata — Selo se se bonwang ka doane se tshwanetse go fufulelwa. Motho fa a solofeditswe sengwe, kana a itsholofeditse sengwe mme se sa bonale, ga a tlhajwe ke ditlhong.

Ngwana yo a sa leleng, o swela tharing Motho yo a sa tlhagiseng mathata a gagwe ga a kitla a bona thuso. Ka dipuo di sele Add links. Gantsi go molemo go ipha nako fa o dira tiro gore e tle e nne ntle.

Thotana e se nang khudutlou, bolobete ba ipha naga Batho gantsi ba itaola fa moeteledipele a se yo Thubisi ga e bonwe, e bonwa ke motsogapele Selo sa botlhokwa se a phakelelwa, se tseelwe matsapa Sdtswana o rile: O se bone thola borethe, teng ga yone go a baba Ga se gore motho fa a le montlentle, sstswana mekgwa ya gagwe e ntse fela jalo O se tshege yo o o we leng, mareledi a sa le pele Se ka wa re fa o bona mongwe a tlhagetswe ke tsietsi wa sotla ka ena, e ka re ka moso wa tsoga o wetswe ke bomadimabe mme wa tlhoka kutlwelobotlhoko O tshega-tshega di ja mme, e tla re di ja mmago, wa lela O se tshege yo o leng mo dipharagobeng ka gonne ka moso e tlabo e le wena.

Tshukudu e feta marwana dipounama di botlhoko. Motho setdwana a itsewe e se setswaja. Bontlenyane bo se bosi. Kgomo ya bogwe e tlhaba ka lenaka lo iname e lo okile Fa motho a direla ba bogwegadi o dira ka bojotlhe Kgosi ke kgosi ka malata Motho ke motho ka batho ba bangwe Kgosi thipa e sega molotsi Fa o laela moeteledipele go thatafaletsa bngwe molao, le wena o tla atlholwa ka ona Kgosi thothobolo e olela matlakala Moeteledipele o rwala maikarabelo a balatedi ba gagwe Khudu ya mariga e itsiwe ke mmei Motho fa a beile selo ke ene a itseng kwa ke teng Khutsana e sa sweng e letile monono Fa motho a humanegile o ka nna a huma morago Korwe ga ke je, ke bapalela tseetse Motsadi ka metlha o gopola bana.

Ga se ka gale fa motho a go tshegisa gore o a go rata Botshelo jwa motho bo rekegelwa go gaisa jwa kgomo. Khumo le lehuma di lala mmogo. Mabogo dinku a a thebana Batho ba thusana tiro. Tlhotsa pele ga se swa pele Go kgorelediwa ke mathata pele ga ba bangwe ga go kae gore ga o ye go atlega Tloga tloga e tloga kgale, modisa wa dikgomo o tswa natso sakeng Go dira tiro go santse go le phakela go phala go djane dira letsatsi pele ga e tlhokiwa Tloga tloga e tloga kgale, modisa wa dikgomo o tswa natso sakeng Go dira tiro go santse go le phakela go phala go e dira letsatsi pele ga e tlhokiwa Tsala e bolaile tsie Mogolo tsenngwa mathateng ke ngwana Tsebe e ya moletlong e sa o lalediwa Motho o a tle a utlwe mafoko a a sa tshwanelang go a utl Setsawna e seng eno ke nama Selo e seng sa gago ga o se rekegele, gantsi o se dirisa fela ka fa o ka kgonang ka teng.

Selo e seng sa gago ga o se rekegele, gantsi o se dirisa fela ka fa o ka kgonang ka teng. Maru a se nang tladi malematsa — Selo se se keng se tlhagisa kotsi se lebatsa batho maano a go iphemela motlhang go le thata. A di tsale di ate!

O se bone thola borethe teng ga yona go a baba. Bana ba motho ba na le se ba tshwanang ka sona. Bana mamphorwana maatlhamela babolai. Dinotshi go loma tse di tsentseng — Fa o gakalela motho a go kopa sengwe, o be o itse tza o tla se mo naya. Bana ga ba itse babolai ba bona Le pelong lefoko ga le tshetshe Leaka le moloro mobe e a re le lorile nku le lale le e jele Lebelo ga le ysa motlogapele Ga se gore fa le simollotse segwe mmogo le tla fitlhella seo le se batlang ka nako e le nosi Leeba le letonanyana kunkuru ga le e rutane le le le namagadi mmokong Lefatshe fatoga ke tsene go tlhajwa ke ditlhong Lefoko ga le boe go boa monwana Mafoko a kgopisa le go sa lebalege go gaisa go kgotlhwa ka monwana kgotsa ntwa Lefufa le kile la apeelwa le lejwe, lejwe la butswa lona la sala lefufa ga le fele mo bathong Leitlho le le lengwe le tshabelelwa ke difatlhi Gantsi ngwana yo o tsholwang a le esi mo lapeng o atisa go tlhagelwa ke mathata Lemphorwana la bojalwa ga le fofe Letagwa ga le na tswelelopele Lepotlapotla le ja podi pholwanamodikologa o ja kgomo ya tona Gantsi go molemo go ipha nako fa o dira tiro gore e tle e nne ntle.

Go direla sengwe ka bonako go a senya Tsetse e seng eno setswwna nama Selo e seng sa gago ga o se rekegele, gantsi o se dirisa fela ka fa o ka kgonang ka teng.

Se botlhoko se lekwa ke ngwana mogolo — Ditiro tse di bokete di lebaganngwa le ngwana yo mogolwane, ka a feta ba bangwe ka tlhaloganyo le thata. Kgora e ntsi thata. Go botoka go itlwaetsa go dira tiro go sa le gale mogopolo o sa le moshwa e se re gongwe wa diega mme o feletse o sa bona se o neng o se batla. Bana ba kgori monokwana o seng, tshika e ya baneng e a kgaoga — Batho ba losika fa ba ntse ba ata ba a timelelana. Le fa motho a ka iponatsha a siame ga o kake wa itse maikaelelo a gagwe Motshega kgarebe ke monyadi wa yona Motho yo a nyatsang selo a ka tsoga a se dira Ngwana ntae ke go lae tlhogoputswa ga se molao Mogolo dianne ka ithuta sengwe go tswa mo ngwnaneng.

Mogodi go ikutlwela botlhoko, a ikgopotsa mo malobeng fa a ne a sa ntse a kgona go ja mokaragana. Montsamaisa dianf ke mo leboga bo sele — Motho yo o go thusang o le mo mathateng, e re o dule mo go one o mo gopole ka tebogo. Bontshwe ga ba ke ba tlhakanela kutla — Batho ba tsoma papadi ga ba ke ba batla go tsamaya mmogo.

Noticeboard Motsweding FM Calendar. Se ka wa re fa o bona mongwe a tlhagetswe ke tsietsi wa sotla ka ena, e ka re ka moso wa tsoga o wetswe ke bomadimabe mme wa tlhoka kutlwelobotlhoko. Go ka nna ga swa motho yo o sa solofelwang go swa, sekoa sa phela. Motho o kgona go logela sengwe le sengwe maano fa e se loso fela. Bana ba motho ba kgaogana sejo se se ka nnang teng le fa se le se nnye. Nna o nkgokgotha leselo seupe ke go kgomaretse O se bone nong go rakalala godimo, go ya tlase ke ga yone Motho le fa a ka nna setswanaa madi kgotsa botshelo jo bontle jang kgotsa jang, go ya tlase ga gagwe go tla tswa mo go setswanx o itshotse jang le gore o tshotse batho bangwe jang teng godimo koo.

Tlou fa e tlodile noka ke tlotwana — Moeteledipele ga a tshwanela go batla go laola gongwe le gongwe. Email or Phone Password Forgot account? Moya-goleele o lefa ka marapo — Motho yo o lwalang ka boleele e a tle e re kgabagare a fole. Fa motho a latolela mmui wa mafoko gongwe ka kgakgamalo gore ga go ka ke ga nna dian tsela eo a buang gore go tla nna ka gona. Phiri e sola boa mokgwa ga e o latlhe.

Lemme ga le bolae, go bolaya lefifi — Le fa o bonye selo se le sennye o itumele, o itse fa go sa tshwane le tshoo-tshoo! Tau ga e je e dumile, e a re e lela e be e re e tlhaselwe — Fa Motho yo mongwe a go ipokela, le wena o tsamae o mo ipaakanyeditse. Merogolwane ya tsatsing e kgonwa ke go lela e lebaganye — Batho ba ba nang le diphapang ba tshwanetse go di nnela fatshe, ba di fedisa. Khumo segwagwa e a pharuma. TOP 10 Related.

BSS89 DATASHEET PDF

DIANE TSA SETSWANA PDF

Tukinos Modira-dibe o itse ka lobaka lotlhe fa e tlaa re ka letsatsi lengwe a tshwarwe, ga a lebale go setsqana maano go itlhokomela gore setswama a ka tshwarwa a tle a falole ka mokgwa mongwe. Bana ba motho ba kgaogana sejo se se ka nnang teng le fa se le se nnye. Letlametlo ga le ke le lela fela le a bo le utlwile a magolo Ngwana fa a bua selo se se mo fetang, o a bo a utlwile bagolo. Morogo wa ngwana ga o tlhotshwe ditlhokwa. Ga se gore fa ele mogolo o tla nna a nepile. Bana ba kgori monokana o sele, tshika fa e ya baneng e a kgaogana Losika lo a kgaogana fa lo ntse lo ata go ya pele Bana ba motho ba kgaogana tlhogwana ya tsie Bana ba motho ba kgaogana sengwe le sengwe le fa se ka nna sennye jang Bana ba Tshipa ba tsaya mmila o le mongwe Gantsi bana ba batho ba tshwana ka mokgwa Bana mamphorwana maatlhamela babolai Bana ga ba na molato Banna ga ba na thwadi ba bonwe ke mmamariga Monna ga a ke a rwala thoto jaaka mosadi a tsholela bana. Bana ba motho ba bonwa ka setshwano.

MALDITATERNURA BETO ORTIZ PDF

Diane le Ditlhaloso

Dizil Mamina e a re go fela a ye nkong e le nngwe — Kgang ya moruthuta e a tle e fele ka bonolo, e tlhofofaditswe. Setshwarwa ke ntswa-pedi ga se thata — Tiro e nna motlhofo fa e tshwaraganetswe. Sa mosima se jewa ka yo o thata — Selo se se bonwang ka doane se tshwanetse go fufulelwa. Motho fa a solofeditswe sengwe, kana a itsholofeditse sengwe mme se sa bonale, ga a tlhajwe ke ditlhong.

INTRODUCTION TO MECHANICS BY Q.K.GHORI PDF

diane tsa setswana tsa kgomo

Le ka moso! A dikala di kgaoganye le ditshukudu? Fa ditsala tse di neng di utlwana mo go sa solofelwang ke bangwe gore di ka kgaogana, di kgaogane A diphalana tse re kileng ra ne re di letsa! Mogodi go ikutlwela botlhoko, a ikgopotsa mo malobeng fa a ne a sa ntse a kgona go ja mokaragana A diphologolo di atlanegela batsongwana batsomi ba sajoile! Bana ba kgori monokana o sele, tshika fa e ya baneng e a kgaogana Losika lo a kgaogana fa lo ntse lo ata go ya pele Bana ba motho ba kgaogana tlhogwana ya tsie Bana ba motho ba kgaogana sengwe le sengwe le fa se ka nna sennye jang Bana ba Tshipa ba tsaya mmila o le mongwe Gantsi bana ba batho ba tshwana ka mokgwa Bana mamphorwana maatlhamela babolai Bana ga ba na molato Banna ga ba na thwadi ba bonwe ke mmamariga Monna ga a ke a rwala thoto jaaka mosadi a tsholela bana. Kgomo ya bogwe e tlhaba ka lenaka lo iname e lo okile Fa motho a direla ba bogwegadi o dira ka bojotlhe Kgosi ke kgosi ka malata Motho ke motho ka batho ba bangwe Kgosi thipa e sega molotsi Fa o laela moeteledipele go thatafaletsa bngwe molao, le wena o tla atlholwa ka ona Kgosi thothobolo e olela matlakala Moeteledipele o rwala maikarabelo a balatedi ba gagwe Khudu ya mariga e itsiwe ke mmei Motho fa a beile selo ke ene a itseng kwa ke teng Khutsana e sa sweng e letile monono Fa motho a humanegile o ka nna a huma morago Korwe ga ke je, ke bapalela tseetse Motsadi ka metlha o gopola bana. Le fa o ka e buela lengopeng magakabe a e bona Fa motho a dirsengwe a ithaya a re o iphitlhile, mongwe o a mmona.

2711P T15C4D1 PDF

.

Related Articles