CHRISTENUNIE VERKIEZINGSPROGRAMMA PDF

Inleiding Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat ieder mens uniek en waardevol is. Hij heeft ons aan elkaar gegeven om samen te leven. De ChristenUnie gelooft dat zinvol leven, vrijheid en veiligheid belangrijker zijn dan geld en bezit. Wij willen een samenleving die vrijheid geeft om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Author:Akisar Brarg
Country:Cayman Islands
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):27 December 2005
Pages:371
PDF File Size:15.86 Mb
ePub File Size:9.59 Mb
ISBN:200-5-97064-280-4
Downloads:28699
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GusarJeugd; zorg en onderwijs. Werk en inkomen. Cultuur, sport en recreatie. Goed wonen en werken. Mobiliteit 19 3. Energie en milieu. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school om de hoek, de wijkverpleegkundige, onze werkgever en onze werknemers.

Ze gaan over ons en onze manier van samenleven. Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Wij geloven dat mensen meer zijn dan alleen maar consumenten. Het gaat in het leven om veel meer dan geld en bezittingen. Mensen willen niet alleen maar een betaalbaar huis, maar verlangen ook naar geborgenheid en veiligheid en bovenal naar een zinvol leven.

Wij willen niet alleen een baan met salaris, maar ook waardering en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien in dienst van die ander. We willen niet alleen een overheid die op de centjes let, maar ook een samenleving waarin we ruimte krijgen, gehoord worden en waarin zwakkeren beschermd worden.

Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar willen vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit eigen keuzes te maken. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen. Geef geloof een stem Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christenen inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid.

Het gaat ook over het handelen van mensen in tijden van crisis en het kiezen van de juiste weg daarin. Die weg gaan zal soms betekenen dat het anders moet dan het nu gaat. Dat is misschien niet altijd makkelijk, maar zeker niet vreemd. De God van de Bijbel is bepaald niet van de status quo en van het alles houden zoals het is. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst.

God heeft mededogen met deze wereld, houdt van ons en heeft een zwak voor het zwakke. Hij nodigt ons uit om in navolging van Jezus Christus die compassie handen en voeten te geven.

Dat motiveert ons om ons in te zetten, in het volle besef dat christenen in de politiek deel uit maken van een beweging van christenen die ook op tal van andere plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar ervan uitdelen in de maatschappij. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving. De samenleving wordt in de eerste plaats gevormd door burgers zelf - in verbanden als gezinnen, verenigingen en geloofsgemeenschappen - en ook door maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven.

Samen nemen we verantwoordelijkheid, gaan verplichtingen aan en maken de samenleving leefbaar. Wij geloven dat mensen tot bloei komen wanneer ze echt samen leven en zich verantwoordelijk voelen - voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving - en ze dat actief handen en voeten geven.

Wij gaan bij de inrichting van de samenleving niet uit van regels en bureaucratie maar van mensen en hun mogelijkheden. Zij bepalen de kracht van de samenleving. Daarnaast kunnen we niet zonder de vrijwillige inzet van burgers en bedrijven voor hun medemensen. Talloze mensen zijn actief in vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, kerken, helpen mee in de school van hun kinderen of het verzorgingshuis van hun ouders.

Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving en verdienen als zodanig erkenning en respect. Zonder vrijwilligers is er voor veel eerdergenoemde sociale verbanden geen toekomst.

Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Zeist. Doe met ons mee. Geef geloof een stem! De ontwikkeling moet zijn: minder overheid, meer samenleving. De overheid stimuleert en ondersteunt mensen om hun eigen kracht, of samen-redzaamheid, in te zetten. De gemeente heeft als belangrijke taak de kracht die al aanwezig is in de samenleving te versterken.

Bij ons staat de overheid naast mensen. De gemeente denkt mee, stimuleert en ondersteunt waar nodig. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En als mensen het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, dan biedt de overheid een vangnet. Burgers moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. De mondige en autonome burger in de samenleving, stelt hoge eisen aan het overheidshandelen en de transparantie daarvan.

Dat geldt juist ook voor de gemeentelijke overheid die zo dichtbij staat. Dat betekent vooral ook goede communicatie, van social media tot de balie. Als goed rentmeester gaat de overheid sober en doelmatig met het aan haar toevertrouwde belastinggeld om.

De gemeente, dat zijn we samen De gemeente is in veel gevallen het eerste of meest nabije en concrete contact van een burger met de overheid.

Wij willen dat de gemeente bij dergelijke initiatieven meedenkt en faciliteert. Door de crisis o. De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken, zoals veiligheid, maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke ordening en afvalinzameling. Ook bij die taken waar zij een primaire verantwoordelijkheid heeft, zoekt zij nog steeds zoveel mogelijk samenwerking met de samenleving burgers, bedrijven, organisaties, kerken, scholen enzovoort.

Wij vinden samenwerking tussen gemeenten van regionaal belang. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeenteraden van de individuele gemeenten hiertoe besluiten. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners te betrekken bij zaken die hen raken. Het huidige beleid met wijkmanagers werkt goed.

Daar waar nodig en nuttig kan gekeken worden naar een groter mandaat voor de wijkteams of een uitbreiding van hun taken in verband ook met de komende sociale decentralisaties. Participatie, afstemming en inspraak De overheid moet niet alles zelf of alleen willen doen. Sterker nog, de overheid moet niet overal bij betrokken willen zijn.

Een nieuwe manier van samenwerken is extra hard nodig nu er zoveel nieuwe taken op de gemeente afkomen. Een goede afstemming en inspraak zijn voorwaarden voor draagvlak en vruchtbare samenwerking. Belangrijk is het daarbij dat betrokkenen ook daadwerkelijk betrokken zijn bij het onderwerp of de wijk die het betreft. De communicatie vanuit de gemeente verdient daarbij zorgvuldige aandacht en er moet gezocht worden naar een vaste structuur in klankbordgroepen.

Als er initiatieven, taken, verantwoordelijkheden en middelen kunnen worden overgedragen aan burgers en maatschappelijke instellingen, dan begeleidt en ondersteunt de gemeente dit proces.

Het gaat er uiteindelijk om dat gezamenlijke doelstellingen op de beste manier bereikt worden. Een voorbeeld hiervan is het overdragen van de zorg voor het openbare groen aan een buurt. Het is een te zwaar middel, het simplificeert complexe vraagstukken en vindt vaak te laat in het proces plaats. Door een goed participatiebeleid wordt de burger juist voorin het proces gehoord.

Veiligheid De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Ook moet er aandacht zijn voor preventie en buurtwerk: voorkomen is beter dan genezen.

Bij de aanpak kunnen verschillende buurten om een verschillende aanpak vragen. Daarnaast mag van onze inwoners gevraagd worden dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en ingrijpen waar het mogelijk is. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen. Aandachtspunten Criminaliteit wordt hard aangepakt. Kosten van vandalisme worden verhaald op de daders Cameratoezicht moet worden toegepast in de openbare ruimten wanneer dit noodzakelijk is voor de bewaking en veiligheid van onze inwoners en hun eigendommen Probleemjongeren moeten daadkrachtig worden aangepakt: de harde kern justitieel, de meelopers primair door hen kansen voor een goede toekomst te bieden De brandweerpost in Den Dolder moet blijven Sociale veiligheid moet een vast onderdeel zijn bij inrichtingsplannen voor de openbare ruimte Er wordt streng gecontroleerd op naleving van de nieuwe drank- en horecawet 1.

Hoewel de begroting van Zeist vol cijfers staat, gaat het uiteindelijk niet om die cijfers, maar om het verhaal achter die cijfers. Het gaat ons om keuzes maken waaraan het geld wordt uitgegeven. Ook Zeist wordt geconfronteerd met enerzijds een drastische uitbreiding van het takenpakket, anderzijds met een ingrijpende bezuinigingsoperatie. Hiervoor moet Zeist duidelijk keuzes maken en prioriteiten stellen.

Een meerjarenraming is noodzakelijk. Deze moet het evenwicht tussen baten en lasten helder maken. Ook dienen de budgetten van de gemeente Zeist nauwkeurig bewaakt te worden en niet ieder jaar automatisch verhoogd worden. De gemeente dient oog te hebben voor het maatschappelijk effect van het bestede geld. Indien de reserves aangesproken worden moet er een onderbouwd plan liggen om de reserves weer op het oude niveau te krijgen.

Kwijtschelding Kwijtschelding van verschuldigde belasting en en heffingen in individuele gevallen moet bereikbaar blijven voor de doelgroep die het financieel zeer moeilijk hebben in onze samenleving.

Het kwijtscheldingsbeleid is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen sociaal isolement en armoede. Aandachtspunten Een sluitende meerjarenbegroting is eerste voorwaarde van de gemeentebegroting Incidentele baten worden niet ingezet om structurele tekorten te dichten De gemeente legt jaarlijks, eenvoudig en duidelijk, uit hoe gelden besteed zijn en hoe dit bijdraagt aan de bloei van de gemeente De gemeente dient zich in te spannen om het kwijtscheldingsbeleid bekend te maken bij de doelgroep waar deze regelingen voor bedoeld is 2.

Zorgtaken worden overgeheveld van de provincies en landelijke overheid naar de lokale overheid. Wij willen, indien mogelijk, met plaatselijke dan wel regionale zorgaanbieders werken. Hierin moet de kwaliteit van zorg minimaal even zwaar wegen als de kwantiteit. De gemeente zal moeten garanderen dat toegang tot zorg vanuit de eigen identiteit mogelijk blijft.

Deze keukentafelgesprekken dienen gericht op de mens te zijn, waar op de achtergrond indien nodig multidisciplinair wordt samengewerkt tussen zorgverleners.

7812CT PDF

Landingspagina Verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2017-2021

Verkiezingsprogramma Inleiding Voor elkaar! Dat is ons motto voor Leiden en onze politiek. De ChristenUnie wil de komende jaren verder werken aan een leefbare en groene stad waarin de overheid betrouwbaar en integer is, en zich ontfermt over mensen die het zelf niet redden. Het zijn de idealen die sinds de ChristenUnie in in de Leidse gemeenteraad kwam, onveranderd zijn gebleven. We geloven dat het goed gaat met Leiden. In onze prachtige stad is het goed toeven. Leiden is een mooie stad om te zien en te ontdekken, er is veel werk in economische topsectoren en het voorzieningenniveau van onderwijs, sportvelden, winkels en horeca is hoog.

AMERCOAT 310 PDF

Kies voor de ander

Jeugd; zorg en onderwijs. Werk en inkomen. Cultuur, sport en recreatie. Goed wonen en werken.

Related Articles