CAO METALEKTRO 2010 PDF

Veelgestelde vragen Wat is een cao? Ik heb een contract. Wat heb ik dan nog aan een cao? Je hebt zeker wel wat aan de cao als je een arbeidsovereenkomst hebt. Zonder cao heb je alleen de minimale bescherming van de wet.

Author:Maular Douzahn
Country:China
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):17 March 2012
Pages:453
PDF File Size:5.16 Mb
ePub File Size:7.49 Mb
ISBN:183-7-33397-504-6
Downloads:93320
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:AkimiEen aantal zaken werd hierin geregeld, identiek aan hetgeen in de cao voor de Metalektro was geregeld. Als gevolg van het op dat moment ontbreken van een voor alle functies geschikt systeem van functiewaardering konden in deze cao-HP echter niet de gebruikelijke salarisbepalingen worden opgenomen.

Eind werd door de CBS aan de ROM een ontwerp gepresenteerd van een integraal toepasbaar systeem van functiewaardering. Met het gereedkomen van dit nieuwe integrale systeem van functiewaardering, afgekort ISF en het systeem voor arbeidsomstandigheden, afgekort SAO, werd tevens een aantal doelstellingen gerealiseerd. Het aanpassen van het systeem van functiewaardering aan de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, hetgeen een herwaardering van het vakmanschap binnen de handarbeiderfuncties tot gevolg heeft gekregen.

Het is nu mogelijk dat topvaklieden, afhankelijk van het soort werk en ingewikkeldheid van het werk, in groep 7 en zelfs in groep 8 gaan uitkomen. Met het SAO is een systeem ontwikkeld dat het de ondernemingen mogelijk maakt, met behulp hiervan tot een extra beloning te komen voor vuil, zwaar en onaangenaam werk. Het biedt de bond de mogelijkheid om zich op ondernemingsniveau te manifesteren. Aan de hand van de grafiek in bijlage D is weergegeven het gemiddelde resultaat voor de handarbeiderfuncties gewaardeerd met ISF ten opzichte van de oude indeling volgens de metaalmethode.

De tendens voor de lagere functies is, dat zij in het ISF gelijk blijven ten opzichte van de oude indeling volgens de metaalmethode. Dit laatste geldt eveneens voor beambten en leidinggevende functies. Daarnaast een systeem ter beoordeling van de arbeidsomstandigheden, te weten: het SAO Systeem Arbeidsomstandigheden bijlage F.

Begin werd door onze beloningsdeskundigen een onderzoek verricht waaruit naar voren kwam, dat er sprake was van een relatieve onderwaardering van bepaalde handarbeiderfuncties ten opzichte van andere functies. Er zou naar onze zienswijze ruimte moeten komen om de rangordeverhoudingen aan te passen aan een herwaardering van het vakmanschap en de bezwarende arbeidsomstandigheden.

In en vocht onze bond tegen de bierkaai. Een ander bestanddeel van de studieopdracht aan de CBS betrof een onderzoek naar de waardering van de bezwarende arbeidsomstandigheden. Een waarschuwing bij het interpreteren van de grafiek is hier op zijn plaats, aangezien deze alleen gemiddelde tendensen weergeeft en is gebaseerd op een beperkte steekproef.

Dit betekent dus niet dat elke oude 6-functie in het ISF automatisch een 7-functie zal worden. En ook niet dat elke oude 2of 3-functie verder ongewijzigd zal blijven. Met het ISF zal het functieniveau kunnen worden vastgesteld en met het SAO zal kunnen worden beoordeeld of en zo ja in welke mate, sprake is van bezwarende arbeidsomstandigheden.

Er zijn nu twee afzonderlijke beloningssystemen ontstaan. De oude groep 1 is in de nieuwe situatie vervallen en ook de groepsbreedtes zijn gewijzigd. Eventuele aanpassing van bovenstaande bedragen vindt plaats tijdens cao-onderhandelingen. Voor werknemers jonger dan 23 jaar zijn er afgeleide bedragen zie cao. Deze betaling heeft het karakter van een bruto nominaal bedrag.

Dit bruto nominaal bedrag zal ieder jaar worden verhoogd met het percentage overeenkomstig ontwikkelingen van de loonindex-Metalektro. De premie dient paritair te worden opgebracht door werkgever en werknemer. Het is de verwachting, dat dit slechts voor een beperkt aantal mensen zal gelden.

In de onderstaande artikelen is de garantieovereenkomst formeel vastgelegd. Het is, zoals het gehele karakter van de bedrijfstak-cao Metalektro, uiteraard een minimumregeling die een vloer legt in de inkomenspositie van een ieder.

Op ondernemingsniveau kan tussen partijen werkgever en vakbond een aanvullende, en betere, garantie afgesloten worden. In afwijking van het gestelde in lid 1 zal voor werknemers van 55 jaar en ouder de oorspronkelijke maandverdienste vermeerderd met een eventuele toeslag voor bezwarende arbeidsomstandigheden worden aangepast aan de algemene salarismutaties overeengekomen bij de cao in de Metalektro.

Toelichting In lid 1 is vastgelegd de garantie voor de nominale bruto huidige maandverdienste is functiesalaris plus eventuele toeslag bezwarende omstandigheden. In lid 2 is omschreven een aanvullende inkomensgarantie voor werknemers ouder dan 55 jaar.

De huidige maandverdienste zal jaarlijks aangepast worden aan de loonindex prijsindex en dergelijke. De werknemer behoudt in ieder geval de huidige pensioengrondslag. Door middel van een brochure zal algemene informatie worden verstrekt over doel en werking van het systeem. Voorts zal per onderneming voorlichting worden gegeven omtrent: - taak en verantwoordelijkheid van de systeemhouder; - doel en werking van het systeem; - de taken van een eventuele stuurgroep of graderingcommissie; - de klachtenprocedure.

Het aantal leden zal uit een oogpunt van doelmatigheid dienen te worden beperkt. De stuurgroep heeft tot taak het begeleiden van het totale proces van de functiewaardering: introductie, invoering en vervolgens onderhoud. Een interne graderingcommissie, bestaande uit interne deskundigen heeft tot taak de functies te analyseren. Ook door FNV Bondgenoten zullen voor leden instructiebijeenkomsten worden gehouden.

Interne en externe klachtenprocedure De interne klachtenprocedure gaat om de behandeling van klachten van werknemers over hun functieclassificatie, door een binnen de onderneming hiervoor aangewezen instantie. De externe procedure vindt plaats als de interne klachtenbehandeling een voor de klager onbevredigende oplossing oplevert. De beide deskundigen doen hierop een bindende uitspraak die schriftelijk wordt bevestigd. Ten aanzien van de inhoud van beide procedures dient tussen de onderneming en vakbonden overleg gepleegd te worden.

Het systeemhouderschap In de ROM is op onze aandrang ook aan de orde geweest welke instantie het beheer, onderhoud en bewaking van het nieuwe beloningssysteem onder zijn hoede zou moeten hebben.

Dit hangt samen met de organisatorische constructie van de ROM, waar beide partijen deel van uitmaken. Elders berust het systeemhouderschap bij het organisatiebureau of de werkgeversorganisatie die het betreffende functiewaarderingssysteem voor haar klanten of leden ontwikkeld heeft. In dit AWVN-model dragen wij als vakorganisatie ook een verantwoordelijkheid voor het functiewaarderingssysteem, alleen een wat andersoortige verantwoordelijkheid. Niet als eigenaar van een dergelijk systeem, maar als contractpartij die een controlerende taak heeft ter zake van de juiste toepassing van het systeem.

In de afgelopen jaren heeft het gezamenlijk systeemhouderschap vertragend gewerkt op de voortgang in de CBS. Hoewel niet precies valt aan te geven, welke functies een niveauverandering te zien zullen geven, geldt in algemene zin dat bij ondernemingen, die bij de indelingen van hun functies het indelingspatroon van de zogenaamde landelijke functielijst strikt hebben toegepast, de vaktechnisch geschoolde functies indelingsverhogingen te zien zullen geven. Bij functies met bezwarende arbeidsomstandigheden zal met behulp van SAO tot een beloning moeten worden gekomen.

De datum waarop het nieuwe beloningssysteem ingevoerd gaat worden en de arbeidsvoorwaardenverbeteringen in zullen moeten gaan, is afhankelijk van de afspraken, die op ondernemingsniveau tussen werkgevers en vakbonden worden gemaakt. Begeleiding In de ROM is veel aandacht besteed aan de procedures rondom de invoering van het nieuwe beloningssysteem. Het is de bedoeling van beide partijen, dat de invoering beter begeleid en bewaakt gaat worden dan in het verleden het geval was.

Het heeft alleen zin om functiewaardering toe te passen als dit op een redelijke wijze gebeurt volgens de landelijk overeengekomen systeemnormen. Functie-inflatie en wildgroei zullen door scherpere procedures zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Verder zal, anders dan in het verleden, het systeem en de toepassing veel beter moeten worden onderhouden.

Het regelmatig plegen van onderhoud aan het systeem en aan de herwaardering van het bedrijfsfunctiemateriaal is van essentieel belang. Ook hierover zullen nadere afspraken tussen partijen op ondernemingsniveau worden gemaakt. Uiteraard zal het beeld sterk afhankelijk zijn van het soort bedrijf, de arbeidsomstandigheden en vooral in welke mate in het verleden de rangordeverhoudingen al reeds aangepast zijn.

De overeengekomen procedures bieden mogelijkheden voor onze kader leden om actief betrokken te zijn bij het invoeringsproces. Daarnaast komt er door invoering van SAO een consequente aandacht voor de arbeidsomstandigheden. Daarom zullen door onze bond ook instructiebijeenkomsten voor kaderleden worden georganiseerd.

Om te trachten de toepassing van functiewaardering te vergroten, is in in de ROM afgesproken ook andere functiewaarderingssystemen in de Metalektro toe te laten. In de cao staan deze systemen vermeld. Wil een bedrijf een ander systeem, dan een van de in de cao genoemde systemen invoeren, dan dient hiervoor toestemming aan de ROM gevraagd te worden. Tot hebben bedrijven de mogelijkheid een keuze te maken. Zie tegenhouder 3 slaat of pikt de goederen aan zie aanpikker samensteller van accumulatorenbatterijen staat gelijk met een sjouwer zie aftekenaar 1 en malkrasser 2 Het systeem bestaat uit 3 hoofdkenmerken, 5 kenmerken en 21 subkenmerken Hoofdkenmerk Kenmerk Subkenmerk A.

Moeilijkheid I. Belangrijkheid IV. Bezwaren V. Met het FC-systeem is beoogd een objectieve methode te construeren voor de rangordebepaling van een bepaalde categorie van functies.

HILAIRE BELLOC THE SERVILE STATE PDF

CAO Metalektro (grootmetaal of metaalindustrie)

Moogujind Maar wij verrichten ook diensten op gebieden rondom het personeel. Nieuwsbrief nvb 07 apmtr free metaalektro as pdf file. During an earlier merger, the employee once became employed by a holding company and for this company metalekto collective agreement was not applicable, even though after the merger the employee remained doing the work at the operating company that previously employed him. Employers who want a contract to legally end when reaching the statutory retirement age, would do well to include a specific provision in the em-ployment contract even though the validity of caao a provision is not undisputed. Please, log in to post a comment.

HEROTURKO ME 6000 WOODWORKING PROJECTS PAGES PDF

Metalektro - Cao

.

NOVEL METROPOP PDF

Principeakkoord CAO metalektro (grootmetaal) 2018 - 2020

.

COME SPROTEGGERE UN DOCUMENTO PDF

Metalektro 2018 - 2020

.

Related Articles